Privacy policy

A&C Systems reglement betreffende persoonsgegevens 

A & C Systems NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482 (hierna te noemen "A & C Systems") is van plan te voldoen aan de toepasselijke wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Het doel van dit reglement is om u te informeren over de rechten en plichten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door A & C Systems en om de praktijken van A & C Systems te definiëren met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen en andere verwerking van informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon - wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon" een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of één of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit - ("persoonsgegevens"). A & C Systems is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit reglement. 


Welke persoonsgegevens verzamelt A & C Systems? 

A & C Systems verzamelt alleen de persoonsgegevens die haar zijn meegedeeld door de gebruikers van de Website

https://myactions.eu (hierna de "Website" genoemd) of die het van externe bronnen ontvangt door de verzoeken te verwerken van de gebruikers van de Website ("de persoonsgegevens van de gebruiker"). Voor elke gebruiker is dit reglement van toepassing enkel op de persoonsgegevens van de gebruiker. 

Deze gegevens kunnen, bij wijze van voorbeeld en op niet-exhaustieve wijze, omvatten: 

• identificatiegegevens (naam, meisjesnaam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, IMEI-code van de smartphone, thuisadres, geboortedatum, nationaal identificatienummer, persoonlijke identificatiecode, geslacht, burgerlijke staat, personen ten laste, contactgegevens in geval van nood, foto's, burgerschap, paspoortgegevens, identiteitskaartgegevens, gegevens van verblijfsvergunning of werkvergunning, enz.) 

• professionele gegevens (werk of beroep, salaris of verloning of vervangende toelagen, arbeidsverleden en referenties, opleidingsachtergrond, beroepskwalificaties, taalvaardigheden en andere relevante vaardigheden, enz.) 

• technische gegevens (de Website verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over zijn gebruikers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van de computer, het IP-adres van de internetprovider, de datum en het tijdstip waarop de gebruiker de Website heeft geopend, het internetadres van de site van waaruit de link rechtstreeks met de Website is gemaakt, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte delen van de Website, de pagina's van de Website waarnaar de gebruiker surft en de geraadpleegde gegevens, evenals de informatie die de gebruiker plaatst of downloadt van de Website) 

• belastinggegevens (aanslagbiljet, boekhouding, belastingaangifte, enz.) 

• bankgegevens (naam van financiële instellingen, bankrekeningnummers, status van rekeningen, kredieten, rekeningen, enz.) 

• administratieve gegevens (btw-nummer, gegevens nuttig voor het beheren van gebruikersverzoeken, enz.) 

• alle persoonsgegevens die door de gebruiker van de Website aan A & C Systems zijn verstrekt. 

A & C Systems verzamelt en behandelt geen specifieke categorieën van persoonsgegevens ("gevoelige persoonsgegevens") zoals persoonsgegevens die de raciale of etnische afkomst onthullen, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, evenals gegevens over de gezondheid van een natuurlijk persoon. 


Wie verzamelt deze persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden verzameld door A & C Systems die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. 

Persoonsgegevens kunnen met name door A & C Systems worden verkregen in de volgende situaties: 

• Wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt aan A & C Systems, of wanneer de gebruiker rechtstreeks met A & C Systems contact heeft (per e-mail, telefoon of post); 

• Wanneer de gebruiker een contract aangaat met A & C Systems; 

• Wanneer A & C Systems haar technologische hulpmiddelen en diensten beheert, inclusief bezoeken aan haar Website en e-mails die naar A & C Systems zijn verzonden; 

• Wanneer A & C Systems persoonsgegevens verzamelt uit andere bronnen, zoals advocaten, medecontractanten, officiële registers, commerciële databases of het gebruik van openbare bronnen. 


Wat is het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens? 

De verwerking van persoonsgegevens die in dit reglement worden beschreven, is noodzakelijk voor het beheer van de verzoeken van de gebruiker en, indien van toepassing, voor het verlenen van het voordeel verbonden aan de promotionele actie van A & C Systems en opdat A & C Systems haar wettelijke verplichtingen naleeft. 

Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke beperkingen, gebruikt A & C Systems persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. 

A & C Systems gebruikt persoonsgegevens om te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot het beheer van gebruikersverzoeken en het beheer van de deelname van de gebruiker aan promotionele acties die op de Website worden aangeboden. 

A & C Systems gebruikt ook persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met name in het kader van witwas van geld en om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals inkomstenbelastingen en heffingen van socialezekerheidsbijdragen, verplichtingen om registers en aangiftes bij te houden, het uitvoeren van audits, voldoen aan overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare of regelgevende instanties en om te voldoen aan interne regels en procedures. 

In het bijzonder en op een niet-uitputtende wijze verwerkt A & C Systems persoonsgegevens 

• voor het verwerken en reageren op verzoeken, vragen of klachten die van de gebruiker zijn ontvangen; 

• voor het beheren van en zorgen voor de relatie tussen A & C Systems en de gebruiker; 

• om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten; 

• om de door de gebruiker gevraagde producten en diensten te leveren; 

• om te communiceren met de gebruiker over de producten en diensten; 

• om de Website van A & C Systems beschikbaar te stellen en te verbeteren door statistieken te genereren over het gebruik van de Website; 

• om een rechtszaak in te leiden of te voeren of zich in een rechtszaak te verdedigen waarbij A & C Systems of haar gelieerde ondernemingen betrokken zijn. 


Wat is de basis van de verwerking van persoonsgegevens? 

A & C Systems verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op de volgende basis, afhankelijk van het geval: 

• een contract afsluiten en uitvoeren; 

• voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten; 

• een legitiem belang (bijvoorbeeld het beheren van en zorgen voor de relatie met de gebruiker en partners); 

• met toestemming van de betrokken persoon. 


Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? 

Bij het verlenen van haar diensten en het beheren van A & C Systems en haar relaties met gebruikers en andere derde partijen, moet A & C Systems persoonsgegevens delen met personen die actief zijn binnen A & C Systems. Het kan nodig zijn voor A & C Systems om ook haar klanten, leveranciers en onderaannemers toegang te geven tot persoonsgegevens, evenals overheidsinstanties, rechtbanken, overheidsinstanties en instanties die instaan voor de handhaving van de wet. A & C Systems is bevoegd om persoonsgegevens met derden te delen wanneer zij van mening is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, of om haar rechten of de rechten van derden te beschermen. 

A & C Systems kan de verwerking van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan onderaannemers. Wanneer A & C Systems een externe verwerker inschakelt om namens haar persoonsgegevens te verwerken, zal A & C Systems deze behandeling

schriftelijk delegeren, een onderaannemer selecteren die voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die het betrokken proces betreffen en zal zij de onderaannemer voorstellen om namens A & C Systems en in overeenstemming met de instructies van A & C Systems op te treden. Bovendien zal A & C Systems bij deze externe onderaannemers passende eisen stellen voor deze gegevensbescherming en informatiebeveiliging. 

A & C Systems draagt in principe geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte plaatsvindt op initiatief

van A & C Systems, vindt een dergelijke overdracht plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder zal deze overdracht gebaseerd zijn op de op dat moment van kracht zijnde standaard contractuele clausules opgesteld door de Europese Commissie. 


Veiligheid 

A & C Systems hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om zich te beschermen tegen de ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en / of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of toegang, of vernietiging en

onbedoelde of illegale wijziging van persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn bedoeld om de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. A & C Systems evalueert deze maatregelen regelmatig om een veilige behandeling te garanderen. 


Gebruikersgarantie 

De gebruiker garandeert dat A & C Systems de volledige bevoegdheid heeft om het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van A & C Systems te autoriseren en in het bijzonder dat hij de toestemming van de betrokken personen of een regelmatig bedoelde andere

legitieme oorzaak heeft verkregen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door A & C Systems. De gebruiker garandeert A & C Systems en zal A & C Systems vrijwaren tegen elk verhaal of claim door welkdanige derde partij die direct of indirect verband houdt met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door A & C Systems op grond van dit reglement. A & C

Systems neemt geen wettelijke garantie op, expliciet of impliciet, met betrekking tot persoonsgegevens. De gebruiker vrijwaart A & C Systems voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit een schending van de bepalingen van dit reglement met betrekking tot persoonsgegevens die aan de gebruiker kunnen worden toegeschreven. 


Rechten van de betrokken personen 

De "Betrokken persoon", is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, kan op legitieme wijze de hieronder vermelde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens uitoefenen. 

De gebruiker is verplicht om alle assistentie te verlenen die redelijkerwijs vereist is door A & C Systems om haar te helpen bij het nakomen van haar verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de verplichting om te reageren op elk verzoek om informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door de betrokken persoon zou worden

gedaan. De gebruiker zal zijn best doen om A & C Systems niet te betrekken bij het oplossen van problemen met betrekking tot de conformiteit van de gebruiker of van A & C Systems met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de gebruiker zal proberen dit soort problemen rechtstreeks met de betrokken persoon zonder A & C Systems op te lossen. De gebruiker zal niets doen en zich onthouden van elke handeling die de naleving door A & C Systems van de gegevensbeschermingswetgeving in gevaar zou kunnen brengen. 

De gebruiker zal elk commercieel redelijk verzoek inwilligen van een derde partij (betrokkene, verantwoordelijke voor de verwerking, gegevensbeschermingsautoriteit, enz.) of, in voorkomend geval, A & C Systems om de correctie, wijziging, blokkering of het verwijderen van persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming te faciliteren, voor zover de gebruiker hiertoe wettelijk gerechtigd is. De gebruiker zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat A & C Systems niet wordt beïnvloed door dergelijke verzoek en door de opvolging ervan. 

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal een derde partij (betrokkene, gegevensbeheerder, gegevensbeschermingsautoriteit, enz.) of, in voorkomend geval, A & C Systems de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen als zij een verzoek ontvangt van een betrokken persoon om toegang tot of rectificatie, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. De gebruiker verbindt zich ertoe om te reageren op legitieme verzoeken van betrokken personen of gegevensbeschermingsautoriteiten of de verwerkingsverantwoordelijken of andere derde partijen geautoriseerd voor de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van het contract met A & C Systems, inclusief verzoeken van betrokken personen met betrekking tot de

uitoefening van hun rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door zijn best doen om te voorkomen dat A & C Systems op enigerlei wijze wordt betrokken door dergelijke verzoek of bij gebreke door de betrokkenheid van A & C Systems bij de afhandeling van dergelijke verzoek zoveel mogelijk te beperken. Als een dergelijk verzoek rechtstreeks naar de gebruiker wordt verzonden, zal de gebruiker direct op dit verzoek reageren zonder A & C Systems te betrekken, maar in overeenstemming met alle toepasselijke richtlijnen waarvan de gebruiker op de hoogte was. In elk geval erkent en stemt de gebruiker ermee in dat A & C Systems niet verplicht is

in te grijpen in de situaties waarnaar wordt verwezen in " Rechten van de betrokken personen". In deze situaties zal de tussenkomst van A & C Systems altijd zo beperkt mogelijk zijn en zal de gebruiker zich moeten inspannen naar best vermogen om de betrokkenheid van A & C Systems zoveel mogelijk te beperken. 


Bewaring van persoonsgegevens 

A & C Systems bewaart persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst met de gebruiker, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, en alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit reglement worden beschreven of zolang als

de wet vereist of voor het inleiden van of verdedigen tegen mogelijke rechtsmiddelen. 


Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens 

Voor zover vereist door het toepasselijk recht hebben betrokken personen het recht om: 

toegang te hebben tot hun persoonsgegevens; 

het recht om de verwijdering of correctie van onjuiste gegevens te verkrijgen; 

het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens; 

het recht om het gebruik van hun persoonsgegevens door A & C Systems te beperken; 

het recht om hun persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat te ontvangen en door te geven aan een derde partij (recht op "draagbaarheid van gegevens"); en 

het recht om een ​​klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming. 


Neem contact met ons op 

Als u vragen hebt over dit reglement of over de uitoefening van de bovengenoemde rechten, gelieve contact op te nemen met de gegevensbeheerder (e-mail: responsable.donnees@ac-systems.com). 


Update 

A & C Systems kan dit reglement dat betrekking heeft op toekomstig en incidenteel gebruik van de Website om welke reden dan ook wijzigen, aanvullen of amenderen door een herziene versie van het Privacy beleid op de Website openbaar te maken.